HÅLLBARHET

DET HANDLAR OM
ATT BYGGA ISTÄLLET
FÖR ATT RIVA

Som Sveriges största glasmästeri har vi ett ansvar; ett ansvar för världen och människorna runt omkring oss. Samtidigt har vi alla ett gemensamt ansvar för den värld vi lämnar efter oss till kommande generationer.

FÄRDPLAN 2045

Ryds Glas har gått med i Färdplan 2045 och därmed lovat att till 2030 halvera vårt utsläpp av växthusgaser. Och vi ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045. För att lyckas med våra mål måste vi tillsammans hjälpas åt!
Och egentligen är det rätt enkelt – hållbarhet handlar om att bygga istället för att riva!

SOCIALA

Den mänskliga dimensionen. Hur påverkar vår verksamhet oss själva och alla runtomkring? Det handlar bland annat om hur våra anställda mår, men också om hur alla på ett rättvist, jämställt och jämlikt sätt ska kunna ta del av jordens resurser. Att respektera mänskliga rättigheter.

EKONOMISKA

Det handlar bland annat om att företaget på sikt ska kunna växa, anställa personal och gå med vinst. Det vi gör ur miljömässig såväl som social aspekt ska alltså sträva efter att gå hand i hand med företagets lönsamhet.

MILJÖ

Detta utgör alltings grund och kan sägas vara vår livförsäkring. Det handlar om att verka på ett sådant sätt så att vi har fungerande ekosystemtjänster som förser oss med ren luft, rent vatten, filtrering av UV-strålar, insekter som pollinerar växterna och så vidare.

VAD VI FOKUSERAR PÅ
RYDS GLAS ÅTAGANDE FÖR MILJÖN

VÅRA BILAR

När vi skaffar nya service- eller lånebilar ska den nya bilen ha lägre miljöpåverkan än den gamla, därför prioriterar vi bilar med låg bränsleförbrukning och/eller bilar som går på alternativa bränslen.
2

KEMIKALIER

Vi har en årlig översyn över de kemikalier som används, med syfte att hitta mer miljöanpassade alternativ.
3

FÖRBRUKNINGSVAROR

Att hushålla med naturresurser både energi och förbrukningsvaror är en naturlig del i vårt arbete. Finns miljöalternativ och de uppfyller våra kvalitetskrav, så väljer vi detta i första hand.
4

AVFALL

Vi strävar efter att minska de avfallsmängder som uppstår och det avfall som ändå uppstår källsorteras.
RYDS GLAS ÅTAGANDE FÖR KVALITET
1

SERVICE

Våra kunder ska uppleva en god servicenivå, vilket vi uppnår genom ett trevligt bemötande och tillgänglighet.
2

KVALITETSKONTROLL

För att säkerställa kvaliten på vårt arbete, utför vi dokumenterade kvalitetskontroller på utfört arbete.
3

KOMPETENT PERSONAL

Vi ställer höga krav på personalens kompetens och arbetar därför kontinuerligt med kompetensutveckling. Vi garanterar att inom organisationen finns det alltid personal som har kompetens att utföra den typ av arbete som kunden efterfrågar.
4

KRAV PÅ VÅR VERKSAMHET

Vi följer gällande miljöförfattningar samt andra relevanta intressentkrav som ställs på vår verksamhet. Vi är en lärande organisation som lär oss av de avvikelser som inträffar med målsättningen att förhindra att de inträffar igen.
VÅR ARBETSMILJÖPOLICY

MÅLSÄTTNING

Ryds Glas är ett familjeägt företag som erbjuder glasmästeritjänster över i stort sett hela landet. Det är vår målsättning att vi ska utföra glasmästeritjänster så att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete, vi ska göra det med omtanke om miljön och våra medarbetares arbetsmiljö.

TRYGG ARBETSPLATS

Vårt mål med arbetsmiljöarbetet är att våra medarbetare ska skyddas mot olyckor och ohälsa i sitt dagliga arbete. Vi vill att vår personal ska trivas och att våra arbetsplatser ska vara säkra samt att personalen ska använda relevant skyddsutrustning. Riskbedömningar ska genomföras och de risker som uppkommer ska elimineras så långt det är möjligt.

SAMRÅD OCH MEDVERKAN

Vi har rutiner för, och genomför, samråd med fastställd agenda för att följa upp och delge våra medarbetare information om arbetsmiljöarbetet. Vi ska följa gällande lagstiftning på arbetsmiljöområdet och vi har rutiner för att följa upp detta arbete. Vi arbetar på olika plan med att ständigt granska och förbättra verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt, t ex händelsenoteringar, riskbedömningar och skyddsronder.

RYDS GLAS STOLT MEDLEM I HÅLL NOLLAN   Läs mer
SIFFROR VI ÄR STOLTA ÖVER

72

ÅRS ERFARENHET

485

ANSTÄLLDA

51

GLASMÄSTERIER
VÅRA KUNDLÖFTEN